global auditing

Enhance your values

 

 

 

 

Stt

Nội dung

quản lý thuế

Văn bản áp dụng

1

Luật quản lý thuế

-      Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13/06/2019 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

Riêng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 07 năm 2022.

2

Đăng ký thuế

-      Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2021.

Thông tư này quy định chi tiết về:

i)     Đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế; cấu trúc mã số thuế;

ii)    Hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu đăng ký thuế :

+ Bao gồm đăng ký thuế lần đầu;

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế;

+ Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;

+ Thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh;

+ Chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

+ Khôi phục mã số thuế;

+ Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức

3

Kê khai thuế

-      Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

-      Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 10 năm 2022.

-      Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

-      Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.

-      Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 40/2021/tt-btc ngày 01/6/2021 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

4

Hóa đơn điện tử

-      Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.

-      Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế ngày 13/06/2019, nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2022. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trước ngày 01 tháng 07 năm 2022.

-      Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/06/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 06 năm 2022.

5

Thuế môn bài

-      Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

-      Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

-      Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2020.

-      Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/08/2020.

-      Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của   luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020 ( Mục 10 Phụ lục I Nghị định này).

6

Thuế giá trị gia tăng

-      Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

-      Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành. Ngày hiệu lực là 1/1/2015

-      Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2016

-      Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 hướng dẫn nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.

-      Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của bộ tài chính) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.

-      Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 12 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ khoản 7 điều 11 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017.

-      Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

-      Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của bộ tài chính, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của bộ tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2018.

-      Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 bãi bỏ nội dung ví dụ số 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 thông tư số 219/2013/TT-BTC và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.

-      Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

-      Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 11 điều 10 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của bộ tài chính) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2021.

-      Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013, Nghị định 12/2015/NĐ-CP , Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 9 năm 2022

-      Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 hướng dẫn thi hành nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/04/2023.

7

Thuế thu nhập cá nhân

-      Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.

-      Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư , trong đó có liên quan đến thông tư 111/2013/TT-BTC về nội dụng thuế thu nhập cá nhân và thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2014.

-      Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế có liên quan đến nội dung thuế thu nhập cá nhân và thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.

-      Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi.

-      Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của bộ tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2018.

-      Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

-      Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 có liên quan đến nội dung thuế thu nhập cá nhận.

-      Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ tài chính ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 có liên quan đến thuế thu nhập cá nhân .

8

Thuế thu nhập doanh nghiệp

-      Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 02 tháng 08 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.

-      Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư , trong đó có liên quan đến thông tư 78/2014/TT-BTC về nội dụng thuế thu nhập doanh nghiệp và thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2014.

-      Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế có liên quan đến nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp và thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

-      Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của bộ tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.

-      Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 hướng dẫn nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ  và có bổ sung một số điều liên quan đến nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2016

-      Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của bộ tài chính, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của bộ tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.

-      Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và năm 2021.

-      Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2021.

-      Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 bổ sung điểm g khoản 2 điều 20 nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

9

Thuế nhà thầu nước ngoài

-      Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức , cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam hoặc có thu nhập tại Việt nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2014.

10

Xử phạt vi phạm về thuế

-      Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

-      Công văn số 29/CP-KTTH của Chính phủ ngày 21/01/2021về việc đính chỉnh nghị định 125/2020/NĐ-CP.

-      Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT