global auditing

Enhance your values

 

 

Ngày 25 tháng 09 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc Hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 như sau:

 

I. Đối tượng áp dụng

 

Nghị định 114/2020/NĐ-CP áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 116/2020/QH14, bao gồm:

+ Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

+ Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập

 

=>    Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

 

 

II. Cách thức xác định doanh tổng doanh thu năm 2020:

 

a. Đối với doanh nghiệp đủ 12 tháng

Tổng doanh thu làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo quy định là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 của DN bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

b. Đối với doanh nghiệp không đủ 12 tháng

+ Doanh nghiệp mới thành lập;

+ Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu;

+ Chuyển đổi hình thức sở hữu như: Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản;

Thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 chia cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 nhân (x) với 12 tháng.

 

 

III. Mức giảm thuế

 

Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020.
Số thuế TNDN được giảm được tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020, sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà DN đang được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

 

Mẫu phụ lục THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIẢM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/2020/QH14 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2020

 

 

Mẫu Phụ Lục 114/2020/NĐ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

PHỤ LỤC

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIẢM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/2020/QH14 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2020

[01] Kỳ tính thuế:

□ Từng lần phát sinh: Ngày................. tháng.......... năm............

□ Năm 2020

[02] Lần đầu □                                       [03] Bổ sung   □     lần thứ: ...

[04] Tên người nộp thuế: ..............................................................................................

[05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: ..................................................................................................................

[07] Số điện thoại: ........................................................................................................

[08] Tên đại lý thuế (nếu có): ….....................................................................................

[09] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1.

Tổng số thuế TNDN phải nộp

[10]

 

 

Trong đó

 

 

1.1.

Thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh

[11]

 

1.2.

Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[12]

 

1.3.

Thuế TNDN phải nộp khác

[13]

 

2.

Số thuế TNDN được giảm

[14]

 

 

Trong đó

 

 

2.1.

Thuế TNDN được giảm của hoạt động sản xuất, kinh doanh

[15]

 

2.2.

Thuế TNDN được giảm của hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[16]

 

2.3.

Thuế TNDN được giảm khác

[17]

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ......

Chứng chỉ hành nghề số: ......

 

Ngày.... tháng .... năm …...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Chỉ tiêu [15] - Số thuế TNDN được giảm của hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Phụ lục này được kê khai trên chỉ tiêu [C14] của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN áp dụng với người nộp thuế tính thuế TNDN theo phương pháp doanh thu - chi phí hoặc được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu Tổng số thuế TNDN phải nộp tại cột 11 của tờ khai thuế TNDN mẫu số 04/TNDN áp dụng với người nộp thuế tính thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu.

2. Chỉ tiêu [16] – Số thuế TNDN được giảm của hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Phụ lục này được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu [D2] của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN hoặc được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu [35] của tờ khai thuế TNDN mẫu số 02/TNDN.

3. Chỉ tiêu [17] - Số thuế TNDN được giảm khác tại Phụ lục này được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu [D3] của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT