global auditing

Enhance your values

Trong thực tế có một số doanh nghiệp được thành lập vào 3 tháng cuối năm tài chính, khi đó doanh nghiệp có được phép gộp báo cáo tài chính vào năm tiếp theo hay không, chúng ta cùng tìm hiểu qua bản tin sau:

 

 

 

 

Căn cứ khoản 4, Điều 12, Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quy định:

- Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

Ngoài ra, căn cứ tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định:

- Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

- Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

 

 

Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH ABC

Số: 01/CV2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP.HCM, ngày … tháng … năm 2023

 

 

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2022 vào năm 2023)

KÍNH GỬI:  CỤC THUẾ ……………

 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ABC

Mã số thuế: …………………………….                  Địa chỉ: ………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: …………………... Ngày cấp: ………………….

Nơi cấp: ……………………………….

Đại diện: Ông ………………………… Chức vụ: ……………………………..

 

Công ty chúng tôi thành lập ngày 26/12/2022, tính đến hết ngày 31/12/2022 công ty chúng tôi có thời gian hoạt động chưa tới 90 ngày.

 

Căn cứ theo khoản 4 điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13:

“4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.”

Căn cứ theo khoản 2,3 điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính:

“Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng”

 

Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này gửi lên Cục thuế TP. XXX để xin cho Công ty gộp Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN năm 2022 vào Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN năm 2023. Công ty chúng tôi xin cam kết vào kỳ quyết toán thuế năm 2023 sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên.

Xin chân thành cảm ơn!

 

 

 

Nơi nhận:

-Như trên;

- Lưu

 

Đại diện theo pháp luật

Giám Đốc

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT