global auditing

Enhance your values

Theo điểm a, khoản 7, điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 về nội dung Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

 

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

 

Ngoài ra, khoản 1, điều 4, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 cũng quy định:

“Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này”.

>>  Như vậy, khi biếu, tặng, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định. Và kể từ ngày 01/07/2022 trở đi, trong trường hợp này, doanh nghiệp xuất hoá đơn điện tử theo hướng dẫn tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021.

 

Một vài điểm cần lưu ý khi xuất hóa đơn:

- Mục tên đơn vị: Ghi tên đơn vị nhận hàng quà tặng. Nếu khách hàng không lấy hóa đơn thì ghi là “Khách hàng không lấy hóa đơn”.

- Mục tên hàng hóa, dịch vụ: Ghi tên hàng hóa quà tặng và ghi kèm theo: (Hàng cho biếu tặng không thu tiền).

- Mục đơn vị tính và số lượng: Ghi như trường hợp hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường.

- Mục đơn giá: Ghi giá bán của hàng hóa là giá quà tặng.

- Mục thành tiền, thuế suất và cộng tiền hàng: Ghi như hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường.

 

 

 

 

Cách kê khai đối với hàng hóa, dịch vụ là quà tặng

Cách kê khai đối với bên thực hiện cho biếu tặng:

*  Kê khai đầu vào: Theo Khoản 5, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

*  Kê khai đầu ra: Doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn cần thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu, tính thuế GTGT như đối với các trường hợp thông thường. Trong đó, giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tính tại thời điểm phát sinh.

-  Cách kê khai đối với bên được nhận quà tặng

Kể cả trong trường hợp có hóa đơn, bên nhận hàng vẫn không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào vì đây không phải là giao dịch mua bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ, bên nhận hàng cũng không có chứng từ chứng minh hoạt động thanh toán.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT