global auditing

Enhance your values

Theo điều 44, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện:

- Toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

- Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc, hay còn gọi là báo sổ, chi nhánh thường phải tập hợp chứng từ vào cuối tháng và gửi về trụ sở chính để thực hiện kê khai thuế, hạch toán báo cáo tài chính.

Căn cứ văn bản số 8025/BTC-QLKT ngày 12/08/2022, chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp:

- không phải là đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh nên pháp luật kế toán hiện hành không có yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp phải tổ chức bộ máy kế toán ở các đơn vị hạch toán phụ thuộc (ví dụ như chi nhánh hạch toán phụ thuộc).

- Việc tổ chức bộ máy kế toán, bố trí kế toán trưởng, người phụ trách kế toán của đơn vị hạch toán phụ thuộc (ví dụ như chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp) do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quyết định căn cứ vào đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của đơn vị.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT