global auditing

Enhance your values

 

I.  THUẾ TNDN:

 

Nghĩa Vụ Thuế Khi Doanh Nghiệp Trích Lập Và Sử Dụng Quỹ Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ Của Doanh Nghiệp

Ngày 07/11/2022, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

1. Hằng năm, doanh nghiệp được trích theo tỷ lệ phần trăm (%) tính trên thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn Quỹ theo quy định, cụ thể:

a)  Đối với doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Tỷ lệ trích cụ thể căn cứ vào khả năng và nhu cầu chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

b)  Đối với các doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu tại điểm a khoản 1 Điều này: Doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thể, nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

2. Khoản trích Quỹ được xác định theo từng kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp và được trừ vào thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế.

Trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ khi trích lập Quỹ theo quy định trên mà doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hằng năm thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hằng năm, đồng thời phải nộp tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Trường hợp nhận điều chuyển Quỹ thì thời hạn 05 năm đối với khoản nhận điều chuyển Quỹ được xác định kể từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhận điều chuyển Quỹ.

Lãi suất tính tiền lãi phát sinh đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp thu hồi tính trên phần Quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12.

 

Chính Sách Thuế Hoạt Động Thanh Lý Tài Sản Đối Với Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

Ngày 25/11/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 57837/CTHN-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản cho văn phòng đại diện nước ngoài như sau:

Trường hợp Văn phòng đại điện là văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam không hoạt động sản xuất, kinh doanh, nếu có hoạt động thanh lý tài sản là hàng hóa đã mua để phục vụ hoạt động của văn phòng đại diện thì thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN.

 

Miễn Lập Hồ Sơ Toàn Cầu Nếu Các Bên Liên Kết Không Thuộc Tập Đoàn Đa Quốc Gia

Ngày 30/11/2022, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hàng Công văn số 59003/CTHN-TTHT về việc lập hồ sơ toàn cầu và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết có bao gồm hồ sơ toàn cầu thể hiện thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách, phương pháp phân bổ thu nhập, xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu. Tuy nhiên, nếu các bên liên kết không thuộc tập đoàn đa quốc gia thì không phải lập hồ sơ toàn cầu theo Phụ lục III Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

 

Lãi Tiền Gửi Ngân Hàng Chỉ Phải Nộp Thuế TNDN Khi Thực Tế Đã Thu

Ngày 23/11/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 57306/CTHN-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với khoản lãi tiền gửi dự thu. Cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khoản thu nhập khác, pháp luật thuế TNDN không quy định việc xác định khoản thu nhập dự kiến thu được nhưng chưa thực tế phát sinh được tính vào thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế. Trường hợp Công ty thực tế phát sinh khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế của kỳ tính thuế thực tế phát sinh thu nhập theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

 

Các Khoản Thu Nhập Được Ưu Đãi Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Sản Xuất Phần Mềm

Ngày 08/12/2022, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hàng Công văn số 60516/CTHN-TTHT về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm. Cụ thể như sau:

Trường hợp dự án đầu tư của công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

 

 

II.  THUẾ GTGT:

 

Chuyển Nhượng Nhà Ở Của Dự Án Ngoài Tỉnh Phải Khai Thuế GTGT Riêng

Ngày 25/11/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 57838/CTHN-TTHT hướng dẫn về kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư ngoại tỉnh. Chi tiết như sau:

Trường hợp Công ty kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng tại tỉnh, thành phố khác nơi có trụ sở chính thì Công ty thực hiện khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) theo mẫu 01/GTGT tại cơ quan thuế nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

 

Công văn số 4679/TCT-KK ngày 12/12/2022 về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới khác tỉnh

Trường hợp công ty cổ phần EVERPIA (sau đây gọi là công ty) có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính thì: Trường hợp Công ty (chủ dự án) giao cho chi nhánh của công ty thay mặt cho chủ dự án trực tiếp quản lý dự án, khai thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư, đồng thời chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ số sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì chi nhánh lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng đối với từng dự án đầu tư và nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế nơi có dự án đầu tư theo quy định. Trường hợp Công ty (chủ dự án) có thành lập chi nhánh nhưng không giao cho chi nhánh thay mặt cho chủ dự án trực tiếp quản lý dự án, khai thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư thì Công ty lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng đối
với từng dự án đầu tư và nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế nơi có dự án đầu tư theo quy định.

 

Công văn số 4907/TCT-KK ngày 26/12/2022 kê khai, nộp thuế GTGT đối với tiền thu bán căn hộ cho các hộ dân tái định cư

Trường hợp Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) được Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp (gọi tắt là Ban Bồi thường) thuộc Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp là cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao ký hợp đồng mua bán, xuất hoá đơn giá trị gia tăng, thu hộ tiền bán căn hộ tái định cư từ người mua thay cho Ban Bồi thường thì Trung tâm phải thực hiện khai riêng tiền thuế GTGT đã thu hộ từ người mua thay cho Ban Bồi thường vào tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT (áp dụng đối với khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao) ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

 

 

III. THUẾ TNCN

 

Thu Nhập Chịu Thuế TNCN Đối Với Khoản Hỗ Trợ Sinh Con

Ngày 07/11/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 53673/CTHN-TTH trả lời vướng mắc về thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ sinh con. Chi tiết như sau:

Trường hợp người lao động nhận được khoản tiền hỗ trợ sinh con do tổ chức, cá nhân trả thu nhập hỗ trợ có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động; mức chi phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của văn bản hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN (Tổng số chi có tính chất phúc lợi của tổ chức, cá nhân trả thu nhập không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp) thì khoản tiền nhận được này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC và điểm 2.30 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

 

 

IV. CHÍNH SÁCH THUẾ  

 

Hãng Hàng Không Nước Ngoài Bán Vé Trực Tiếp Cho Hành Khách Ở Việt Nam Phải Chịu Thuế Nhà Thầu

Ngày 06/12/2022, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 59940/CTHN-TTHT về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty mua vé máy bay trực tuyến của Hãng hàng không nước ngoài cho Giám đốc đi công tác, nếu Hãng hàng không nước ngoài xuất bán vé máy bay thông qua đại lý, văn phòng tại Việt Nam thì các đại lý, văn phòng này chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu (khoản 2 Điều 4 Thông tư 103/2014/TT-BTC).

Tuy nhiên, nếu Hãng hàng không nước ngoài xuất bán vé điện tử trực tiếp cho Công ty (không thông qua đại lý, văn phòng tại Việt Nam) và Hãng nước ngoài không có đăng ký thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, 77, 78, 79 Thông tư 80/2021/TT-BTC hoặc không đáp ứng điều kiện trực tiếp khai thuế theo quy định tại Điều 8 Thông tư 103/2014/TT-BTC thì Công ty phải khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu. Tỷ lệ tính thuế đối với doanh thu bán vé máy bay của Hãng hàng không nước ngoài là 2% doanh thu chịu thuế TNDN (khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC).

 

Hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. Theo đó, cá nhân, tổ chức nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng một trong 4 hình thức sau:

-   Thứ nhất, nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng.
Đối với phí, lệ phí do NHNN thu, người nộp phí, lệ phí nộp vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tại NHNN.

-  Thứ hai, nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

-  Thứ ba, nộp phí, lệ phí qua tài khoản của tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ).

-  Thứ tư, nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí, lệ phí. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở
tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại các Thông tư thu phí của Bộ Tài chính. Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo thán gtheo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Thông tư 74/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 22/12/2022.

 

 

V. THÔNG TIN VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

Lương Cơ Sở Sẽ Tăng Lên 1,8 Triệu Đồng/Tháng Từ 01/07/2023

Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội ban hành về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023:

Đáng chú ý, Điều 3 Nghị quyết này đã cho phép tăng mức lương cơ sở kể từ ngày 01/07/2023 lên 1,8 triệu đồng/tháng, đồng thời tăng thêm 12,5% mức lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng do NSNN bảo đảm.

 

Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Lao Động Nước Ngoài Năm 2022 Phải Nộp Trước 06/01/2023

Ngày 18/11/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM ban hành Công văn số 34158/SLĐTBXH-ATLĐ về việc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2022 như sau:

Các doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài trong năm 2022 sẽ phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI ban hành kèm Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp từ ngày 15/12/2022 – 5/1/2023.

Số liệu kỳ báo cáo bao gồm số liệu lao động nước ngoài tổng hợp từ ngày 15/12/2021 đến 14/12/2022.

Hình thức nộp Báo cáo: truy cập vào link Google Form: https://forms.gle/kNqRgsH42Vu4evwj8 hoặc quét mã QR Code đính kèm để truy cập link nộp Báo cáo và gửi trực tuyến đến Sở Lao động TB&XH, bao gồm số liệu lao động nước ngoài và bản chụp Báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin PDF).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2022 và áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế từ ký tính thuế TNDN năm 2022.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT