global auditing

Enhance your values

 

I.  THUẾ GTGT:

 

Xử Lý Thuế GTGT Còn Được Khấu Trừ

Ngày 13/11/2023, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 15691/CTHDU-TTHT về việc xử lý thuế GTGT còn được khấu trừ như sau: Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất, có đăng ký thêm phương pháp khấu trừ thuế GTGT đối với hoạt động phân phối hàng hóa tại Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại Công ty không còn thực hiện hoạt động này, trường hợp số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết, không đủ điều kiện hoàn thuế thì Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng quy định tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

 

Khai bổ sung thuế GTGT

Ngày 09/11/2023, Cục thuế tỉnh Bình Định ban hành Công văn số 3830/CTBDI-TTHT hướng dẫn kê khai, khai bổ sung thuế GTGT đầu vào như sau:

– Trường hợp Công ty phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót hóa đơn đầu vào do hóa đơn về sau khi kết thúc kỳ kê khai thuế thì được lập tờ khai bổ sung để khai vào kỳ gốc phát sinh hóa đơn sai, sót đó.

Sau khi khai bổ sung chỉ làm giảm hoặc tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai số thuế GTGT chênh lệch tương ứng vào các chỉ tiêu [37] Điều chỉnh giảm, [38] Điều chỉnh tăng trên hồ sơ khai thuế lần đầu của kỳ tính thuế hiện tại.

– Theo nguyên tắc, thuế đầu vào phát sinh kỳ nào thì phải khai cho kỳ đó, trường hợp Công ty đã được kiểm tra hoàn thuế GTGT đến kỳ tháng 8/2022, mà có các hóa đơn đầu vào của trước và trong tháng 8/2022 đã kê khai vào kỳ thuế tháng 9,10/2022 thì công ty được khai bổ sung hồ sơ hoàn thuế trước tháng 8, tháng 8, tháng 9, tháng 10/2022 theo quy định tại Khoản 3 Điều 47 Luật quản lý thuế và Khoản 8 Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013.

– Trường hợp Công ty đã khai chỉ tiêu [42] – Thuế GTGT đề nghị hoàn trong kỳ khai thuế GTGT tháng 5/2023 và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế mà có các hóa đơn đầu vào của tháng 5/2023 đã kê khai vào kỳ thuế của tháng 6, tháng 7/2023 thì công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế tháng 5, 6, 7/2023 và tiếp tục dừng hoàn tại chỉ tiêu [42] của kỳ thuế tháng 5/2023 theo số thuế đã dừng hoàn tại tờ khai lần đầu (vì nguyên tắc khai bổ sung không được tăng số thuế đề nghị hoàn khi đã nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo).

 

 

II.  THUẾ TNCN:

 

Thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi trả cho người lao động sau khi nghỉ việc

Ngày 13/11/2023, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 15692/CTHDU-TTHT về thuế TNCN với các khoản chi trả cho người lao động sau khi nghỉ việc, cụ thể như sau: Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo đúng quy định tại Bộ Luật lao động, nay hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động nhưng Công ty hoàn thành thủ tục thanh quyết toán và chi trả tiền lương và các khoản trợ cấp cho người lao động vào sau ngày chấm dứt Hợp đồng lao động. Căn cứ vào thời điểm trả thu nhập cho người lao động, xác định thu nhập chịu thuế như sau:

– Đối với khoản tiền lương, tiền nghỉ phép chưa sử dụng và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công Công ty thực hiện khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động;

– Đối với khoản trợ cấp thôi việc và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động;

– Đối với khoản thu nhập mà Công ty trả cho người lao động (ngoài quy định của Bộ luật Lao động) sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động tại cơ quan chi trả, nếu khoản chi này từ hai triệu đồng trở lên, Công ty thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm i khoản 1 Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

 

 

III. THUẾ NHÀ THẦU  

Công ty Việt Nam mua hàng hóa của công ty nước ngoài sau đó chuyển khẩu sang nước khác thì hàng hóa này không chịu thuế nhà thầu

Ngày 25/10/2023, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 24958/CTBDU-TTHT về chính sách thuế nhà thầu như sau:

Trường hợp Công ty mua hàng hóa của khách hàng ở nước ngoài, sau đó chuyển khẩu bán lại hàng hóa cho người mua hàng khác tại nước ngoài thì hàng hóa mua bán theo hình thức chuyển khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.

Riêng đối với trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, Công ty phải có tài liệu chứng minh việc giao nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: Hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở nước ngoài, hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng, chứng từ chứng minh hàng hóa được giao nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xử,…chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài, chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh.

 

Công văn số 4666/TCT-CS ngày 23/10/2023 về việc xác định tỷ giá nộp thuế nhà thầu

- Điều 4 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“Điều 4. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi và tỷ giá giao dịch thực tế

1. Các trường hợp khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi bao gồm:

a) Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (trừ trường hợp dầu thô, condensate, khí thiên nhiên bán tại thị trường Việt Nam hoặc Chính phủ có quy định khác) ...

b) Phí, lệ phí và các khoản thu khác do các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu …

c) Phí, lệ phí do các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam được phép thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ.

d) Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam...

2. Tỷ giá giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định pháp luật về kế toán.”

Căn cứ quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 69 Thông tư số 200/2014/TT- BTC (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư số 53/2016/TT-BTC), cho mục đích ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính thì doanh nghiệp cần xác định trường hợp nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài là giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế hay chưa để xác định tỷ giá hạch toán cho phù hợp:

- Đối với trường hợp mà theo hợp đồng thuế nhà thầu nước ngoài là khoản nợ phải thu của doanh nghiệp tại Việt Nam thì tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch;

- Đối với trường hợp mà theo hợp đồng thuế nhà thầu nước ngoài được tính vào giá trị tài sản hoặc các khoản chi phí mua từ nhà thầu nước ngoài mà chưa thanh toán ngay thì tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch;

- Đối với trường hợp mà theo hợp đồng thuế nhà thầu nước ngoài được tính vào giá trị tài sản hoặc các khoản chi phí mua từ nhà thầu nước ngoài được thanh toán ngay bằng ngoại tệ thì tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán.

 

 

IV. CHÍNH SÁCH THUẾ

 

Doanh nghiệp chế xuất cung cấp hàng hóa vào nội địa không thuộc đối tượng sử dụng ngoại tệ

Ngày 06/11/2023, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 27077/CTBDU-TTHT về chính sách thuế như sau: Trường hợp doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa vào thị trường nội địa (xuất khẩu hoặc xuất khẩu ủy thác vào thị trường nội địa) không thuộc đối tượng được phép sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, mọi giao dịch, thanh toán, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng của doanh nghiệp chế xuất khi bán hàng hóa vào thị trường nội địa không được thực hiện bằng ngoại hối.

 

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với địa điểm kinh doanh không trực tiếp kê khai thuế hoặc kê khai nộp thuế qua trụ sở chính

Ngày 10/11/2023, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 28483/CTBDU-TTHT về chính sách thuế như sau: Trường hợp địa điểm kinh doanh không thuộc trường hợp trực tiếp kê khai nộp thuế hoặc thuộc trường hợp kê khai nộp thuế qua trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định hiện hành thì cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo địa điểm kinh doanh phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 105/2020/TT-BTC ban hành ngày 03/12/2020.

 

Cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh

Ngày 03/11/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 4905/TCT-QLN về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh, cụ thể như sau: Trường hợp Công ty đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà Công ty có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì tiếp tục cho Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện Công ty phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT