global auditing

Enhance your values

 

I.  THUẾ TNDN:

 

Các Khoản Thu Nhập Liên Quan Đến Sản Xuất Sản Phẩm Công Nghiệp Hỗ Trợ Được Hưởng Ưu Đãi Thuế TNDN

Ngày 13/09/2022, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 2742/CTBNI-TTHT về ưu đãi thuế TNDN đối với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (SXSPCNHT). Nếu dự án đáp ứng các điều kiện của dự án SXSPCNHT theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi SXSPCNHT thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo điều kiện dự án SXSPCNHT cho thời gian còn lại kể từ ký tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi SXSPCNHT.

Các khoản thu nhập từ thanh lý phế liệu, phế phẩm, chênh lệch tỷ giá, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập tính thuế để kê khai và quyết toán TNDN với cơ quan thuế.

 

Nghị Định Số 91/2022/NĐ-CP Ngày 30/10/2022: Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 126/2020/NĐ-CP Ngày 19/10/2020 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Quản Lý Thuế

Trong đó có đề cập nội dung liên quan tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý. Cụ thể như sau:

- Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

(Trước đó, theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm).

- Việc tạm nộp thuế TNDN được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021 như sau:

a) Tính đến ngày 30/10/2022, người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 không thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì không áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP.

b) Tính đến ngày 30/10/2022, người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì được áp dụng tỷ lệ tạm nộp 04 quý quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP nếu không tăng thêm số tiền chậm nộp.

 

 

II.  THUẾ GTGT:

 

Kê Khai Thuế GTGT Đối Với Hóa Đơn Điện Tử Có Ngày Lập Khác Ngày Ký

Ngày 27/09/2022, Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 47147/CTHN-TTHT về việc hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Hóa đơn điện tử phải đảm bảo ghi đầy đủ nội dung (bao gồm cả chữ ký điện tử của người bán) theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

 

Công văn 3580/TCT-KK ngày 27/09/2022 về khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT

Trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhưng không được chấp nhận (cơ quan Thuế đã có thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ hoàn thuế gửi người nộp thuế) do chưa kê khai số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn (chỉ tiêu 30) trên tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT quý 2/2022 và người nộp thuế cũng chưa nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT kỳ tính thuế quý 3/2022 đến cơ quan thuế thì người nộp thuế được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn trên tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT quý 2/2022 theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chínhphủ

 

Công văn 3655/TCT-CS ngày 3/10/2022 về vướng mắc về hóa đơn điện tử
Trường hợp doanh nghiệp phát sinh các hoạt động tạm xuất, tái nhập; tạm nhập, tái 
xuất nguyên vật liệu, thành phẩm, máy móc, công cụ, dụng cụ dưới các hình thức cho vay, cho mượn, hoàn trả hàng hóa thì doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử và ghi đầy đủ nội dung theo đúng quy định pháp luật.

 

 

III. THUẾ TNCN

 

Lưu ý trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế theo nghị định số 91/2022/NĐ-CP ban hành ngày 30/10/2022

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Trong đó có bổ sung nội dung người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Cụ thể như sau:

- Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế khi: Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

 

 

IV. CHÍNH SÁCH THUẾ

 

Doanh Nghiệp Chế Xuất Thanh Lý Tài Sản Không Thuộc Trường Hợp Cấp Hóa Đơn Theo Từng Lần Phát Sinh

Ngày 15/09/2022, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 14319/CTBDU-TTHT về việc sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản. Nội dung cụ thể như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp chế xuất thực hiện thanh lý tài sản cố định vào nội địa cho doanh nghiệp nội địa theo các hình thức quy định tại Điều 79, Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì thực hiện lập hóa đơn GTGT theo quy định. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định các trường hợp cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh, do đó, Công ty phải thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT theo Mẫu số 01/ĐKĐT-HĐĐT Phụ lục 1A Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

 

Sử Dụng Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ Cho Trường Hợp Điều Chuyển Hàng Hóa Nội Bộ

Ngày 30/09/2022, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 15520/CTBDU-TTHT hướng dẫn về việc xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Nội dung cụ thể như sau:

- Trường hợp nếu Công ty xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, các cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán thì Công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi đạ lý được quy định tại Điều 8, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

 

Xuất Hóa Đơn Điều Chuyển Tài Sản

Ngày 04/10/2022, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 3238/CTBNI-TTHT về chính sách thuế đối với điều chuyển tài sản. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Chi nhánh Công ty là chi nhánh hạch toán độc lập ở Bắc Ninh, có thực hiện điều chuyển tài sản, công cụ dụng cụ… về Công ty mẹ tại Hà Nội thì Công ty phải thực hiện xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

 

Xuất Hóa Đơn Sản Phẩm Tiêu Dùng Nội Bộ

Ngày 27/09/2022, Cục thuế tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 9260/CTHDU-TTHT hướng dẫn về việc xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ. Nội dung cụ thể như sau:

– Trường hợp Công ty có mua nguyên vật liệu, vật tư về tự nâng cấp sửa chữa nhà xưởng hoặc văn phòng (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, Công ty không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên TSCĐ tự làm được kê khai khấu trừ theo quy định.

– Trường hợp Công ty xuất nguyên vật liệu để sản xuất ra thành phẩm, sau đó dùng thành phẩm đó cho hạng mục nâng cấp sửa chữa nhà xưởng hoặc văn phòng, thì phải lập hóa đơn theo quy định, giá ghi trên hóa đơn là giá không có thuế GTGT; không phải tính, nộp thuế GTGT.

 

Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Từng Lần Phát Sinh Đối Với Trường Hợp Tạm Ngừng Hoạt Động

Ngày 26/09/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 46904/CTHN-TTHT về hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh. Nội dung cụ thuể như sau:

- Trường hợp phía Nhà thầu của Công ty đang tạm ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh thì phía Nhà thầu gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo mẫu số 06/ĐN-PSĐT, Phụ lục 1A kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

 

Chứng Từ Thanh Toán Qua Hình Thức Bù Trừ Để Xem Xét Hoàn Thuế Trong Trường Hợp Xuất Khẩu

Ngày 29/09/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 4066/TCHQ-TXNK hướng dẫn về bộ chứng từ thanh toán trong trường hợp xuất khẩu. Nội dung cụ thể như sau:

- Trường hợp thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và phía nước ngoài thực hiện bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hoá xuất khẩu hoặc tiền công gia công hàng hóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài thì người xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục hồ sơ sau:

a) Hàng hoá mua bán giữa người xuất khẩu với bên nước ngoài phải ghi rõ phương thức thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu;

b) Văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài;

c) Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa trị giá hàng hóa xuất khẩu và trị giá hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch còn lại phải được thanh toán qua ngân hàng.

 

Báo Cáo Khoản Vay Nước Ngoài Hàng Tháng Thay Vì Hàng Quý

Ngày 30/09/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Thông tư có nội dung nổi bật như sau:

- Chế độ báo cáo đối với bên đi vay: Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo, bên đi vay phải báo cáo trực tuyến tình hình thực hiện các khoản vay ngắn, trung và dài hạn tại Trang điện tử. Trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật không thể gửi được báo cáo, bên đi vay gửi báo cáo bằng văn bản theo mẫu tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Ngoài ra, Thông tư hướng dẫn bên đi vay phải đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với NHNN nếu có thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của NHNN, trừ một số trường hợp như sau:

+ Thay đổi thời gian rút vốn, trả nợ gốc trong vòng 10 ngày làm việc so với kế hoạch đã được NHNN xác nhận;

+ Thay đổi địa chỉ của bên đi vay nhưng không thay đổi tỉnh, thành phố nơi bên đivay đặt trụ sở chính;

+ Thay đổi bên cho vay, các thông tin liên quan về bên cho vay trong khoản vay hợp vốn có chỉ định đại diện các bên cho vay, trừ trường hợp bên cho vay đồng thời là đại diện các bên cho vay và việc thay đổi đó làm thay đổi vai trò đại diện các bên chovay;

+ Thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm;

+ Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản vay so với kế hoạch đã được NHNN xác nhận nhưng không thay đổi cách xác định lãi, phí quy định tại thỏa thuận vay.

+ Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 đơn vị tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài so với số tiền đã đăng ký.

+ Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được nêu tại kế hoạch rút vốn, trả nợ.

Thông tư 12/2022/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2022 và thay thế cácThông tư 03/2016/TT-NHNN, Thông tư 05/2016/TT-NHNN, Thông tư 05/2017/TTNHNN.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT