global auditing

Enhance your values

I.  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

Công văn số 3493/TCT-CS ngày 25/08/2020 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với trường hợp của Công ty TNHH Yara Việt Nam, cụ thể: Trong năm 2015 và năm 2016, Công ty có các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực hoạt động nhập khẩu phân bón để xuất khẩu và bán trong nước như: thực hiện quyền nhập khẩu phân bón, thực hiện quyền phân phối bán buôn, thực hiện quyền xuất khẩu; có tăng vốn điều lệ từ 2.550.000 đô la Mỹ lên 5.550.000 đô la Mỹ; tăng vốn đầu tư của dự án đang hoạt động từ 133.475.268.575 đồng thành 197.726.268.575 đồng; không tăng nguyên giá tài sản cố định; không tăng công suất thiết kế. Như vậy, Công ty có mở rộng quy mô kinh doanh do bổ sung vốn và bổ sung ngành nghề kinh doanh nhưng việc thay đổi này không đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế của dự án được cấp Giấy phép lần đầu theo quy định của pháp luật. Do đó, Công ty không được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% đối với hoạt động thương mại.

 

 

II.  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

 

Công văn số 3705/TCT-CS ngày 08/9/2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn số 2992/CT-NVDTPC, Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm xử lý của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn số 2992/CT-NVDTPC cụ thể: Trường hợp Công ty TNHH Nghệ Thuật Trường Thành thực hiện bản vẽ tranh đồ họa dưới dạng file dữ liệu điện tử PSD bằng phần mềm Photoshop (trên nền tảng từ bản phác thảo tranh chì do Công ty cổ phần Bihou (ở Nhật Bản cung cấp) và sau đó gửi qua phương tiện điện tử cho Công ty Cổ phần Bihou (ở Nhật Bản) thuộc trường hợp xuất khẩu dịch vụ, sản phẩm được sử dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam (tiêu dùng ngoài Việt Nam) được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và được khấu trừ, hoàn thuế nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

 

 

 III. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Công văn số 3769/TCT-DNNCN  ngày 10/9/2020 vướng mắc về hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Các khoản thuế TNCN, LPTB phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, người nộp thuế đã nộp vào NSNN đúng theo Thông báo nộp thuế của cơ quan Thuế nên không phát sinh các khoản nộp thừa. Khi các cá nhân thực hiện hủy giao dịch về chuyển nhượng bất động sản (đã thực hiện từ năm 2016) do ý chí chủ quan của hai bên, không phải lý do bất khả kháng, tài sản không bị ngăn chặn, hạn chế giao dịch và không phải theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định tại Điều 70 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.

Đồng thời, căn cứ Thông tư số 88/2016/TTLT-BTNMT-BTC thì cơ quan Thuế chỉ tiếp nhận hồ sơ từ 1 cửa liên thông để thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính liên quan. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xử lý phát sinh vướng mắc về hoàn thuế TNCN đúng theo quy định pháp luật.

 

Công văn số 3845/TCT-DNNCN  ngày 15/9/2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi cho ngươi lao động được trích từ quỹ công đoàn

Trường hợp cán bộ công đoàn chuyên trách đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ nhận được khoản tiền lương do thực hiện các công việc tại tổ chức công đoàn (không bao gồm các khoản phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm) thì khoản tiền lương này là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Trường hợp người lao động của tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ nhận được khoản hỗ trợ tiền thuê nhà trọ của công đoàn tổng công ty do chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19 thì khoản hỗ trợ này là khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

 

 

IV. QUẢN LÝ THUẾ

 

Công văn số 3608/TCT-TTKT ngày 01/9/2020 về lưu giữ hồ sơ toàn cầu.

Tại điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định:

“2. Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế bao gồm:

b) Hồ sơ toàn cầu là các thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập và phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn theo danh mục các nội dung thông tin, tài liệu quy định tại Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

…”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thì người nộp thuế phải thực hiện kê khai Mẫu 03 Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu (là các thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập và phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn). Người nộp thuế đánh dấu vào các dòng tương ứng với các nội dung thông tin, tài liệu đã lập và lưu theo danh mục tại Mẫu 03 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

 

 

Công văn số 3711/TCT-CS ngày 08/9/2020 về thời điểm lập hóa đơn

Ngày lập hoá đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng.

Theo trình bày tại công văn số 195/2020/HIPT-CV ngày 29/4/2020 của Công ty CP Tập đoàn HIPT nêu: hợp đồng số 2019/KFW/VĐ-HIPT ký ngày 9/10/2019 giữa Công ty và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (phụ lục hợp đồng 1.2 kèm theo) thì hình thức thanh toán là “Theo tỷ lệ phần trăm của giá hợp đồng” . Nếu khoản thanh toán nêu trên có gắn với việc hoàn thành từng phần việc cung ứng hàng hoá, dịch vụ thì thực hiện lập hoá đơn theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và khoản 1, 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

 

Công văn số 3788/TCT-CS ngày 11/9/2020 về chính sách thuế

-   Tại khoản 18 Điều 01 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“5. Dự án đầu tư mới (bao gồm cả văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, trừ các trường hợp sau:

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ quy định nêu trên, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư và quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

 

Công văn số 3789/TCT-CS ngày 11/9/2020 về chính sách thuế

Trường hợp Công ty TNHH MTV Nhựa INT (Công ty INT) là doanh nghiệp chế xuất, chuyển nhượng lại đất thuê cùng toàn bộ nhà xưởng và vật kiến trúc gắn liền với đất cho Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp QN-ĐN thì Công ty INT phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế theo quy định đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Công ty INT liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được cấp 01 hóa đơn GTGT lẻ sử dụng cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản nêu trên.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT