global auditing

Enhance your values

I.  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

Công văn số 3059/TCT-CS ngày 03/8/2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Về vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp doanh nghiệp vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi đối với dự án đầu tư, vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi về thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản, Bộ Tài chính có hướng dẫn tại công văn số 3091/BTC-TCT ngày 08/3/2017 (bản photo kèm theo).  

Theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất tương ứng với một điều kiện ưu đãi (hoặc theo điều kiện dự án đầu tư hoặc theo điều kiện thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản).

–   Trường hợp Công ty đã lựa chọn miễn thuế năm 2019 thì tiếp tục hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế và thuế suất ưu đãi theo điều kiện ưu đãi đối với dự án đầu tư tại địa bàn KTXH khó khăn nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN. 

–   Trường hợp nếu năm 2019, Công ty lựa chọn áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% đối với thu nhập từ chế biến thủy sản thì Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% từ năm 2019 cho đến hết thời gian hoạt động của dự án nếu đáp ứng điều kiện về chế biến thủy sản theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

 

Công văn số 3086/TCT-CS ngày 04/8/2020 về gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Trường hợp nhà thầu nước ngoài trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế, đáp ứng quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam là bên mua hàng hóa, dịch vụ khấu trừ nộp thay nhà thầu nước ngoài thì số thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài không thuộc diện gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán 2019. Số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản mà doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm có ngành kinh tế, lĩnh vực kinh doanh thuộc ngành nghề quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và có hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020 thì thuộc đối tượng gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Trường hợp không phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020 của ngành nghề quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Trường hợp người nộp thuế phát hiện giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã gửi cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử có sai sót thì người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bổ sung bằng văn bản đồng thời giải trình thông tin thay đổi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 

 

II.  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Công văn số 3208/TCT-KK ngày 10/8/2020 về hoàn thuế GTGT đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH CaliforniaWellness Group

Trường hợp Công ty TNHH CaliforniaWellness Group (bên bị sáp nhập) được sáp nhập vào Công ty TNHH Trung tâm thể dục thể hình & Yoga California (bên nhận sáp nhập) theo quy định của Luật doanh nghiệp, các đơn vị phụ thuộc của bên bị sáp nhập sẽ chấm dứt hoạt động theo hợp đồng sáp nhập nêu trên thì đơn vị chủ quản có tư cách pháp nhân là Công ty TNHH California Wellness Group có trách nhiệm hoàn thành tất cả nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc.

Do vậy, đơn vị phụ thuộc của Công ty TNHH CaliforniaWellness Group là Công ty TNHH CaliforniaWellness Group – Chi nhánh Nha Trang Center không được xem xét giải quyết hoàn số thuế GTGT còn được khấu trừ tại thời điểm chấm dứt hoạt động mà phải bàn giao số thuế này cho Công ty TNHH CaliforniaWellness Group để Công ty TNHH CaliforniaWellness Group thực hiện quyết toán thuế theo quy định pháp luật khi thực hiện sáp nhập vào Công ty TNHH Trung tâm thể dục thể hình & Yoga California.

 

Công văn số 3330/TCT-CS ngày 14/8/2020 về thuế GTGT

Trường hợp Công ty Việt Nam (sau đây gọi tắt là người bán) mua hàng hóa từ nhà cung cấp nước ngoài với điều kiện giao hàng tại cảng/sân bay Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam mà bán lại cho khách hàng là doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là người mua) với điều kiện giao hàng tại cảng/sân bay Việt Nam và người mua là người làm thủ tục hải quan nhập khẩu và nộp các khoản thuế liên quan (nếu có) ở khâu nhập khẩu thì hoạt động bán hàng hóa nêu trên không đủ điều kiện áp dụng thuế suất 0% và thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định, người bán phải lập hóa đơn, tính và kê khai thuế GTGT đầu ra khi bán hàng hóa cho khách hàng Việt Nam theo quy định. Đối với thuế GTGT đầu vào: Trường hợp người nộp thuế có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu mang tên người nộp thuế và đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT thì người nộp thuế được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

 

 

III. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Công văn số 3254/TCT-DNNCN ngày 10/8/2020 về chính sách thuế TNCN

Trường hợp cá nhân làm việc tại Ngân hàng Vietbank khai trùng người phụ thuộc khi kê khai giảm trừ gia cảnh dẫn đến đơn vị kê khai thiếu tiền thuế thu nhập cá nhân và trường hợp cá nhân có nhiều nguồn thu nhập nhưng ủy quyền quyết toán thuế thu nhập dẫn đến đơn vị kê khai sai phát sinh tăng số tiền hoàn thuế thì cơ quan thuế xử phạt đối với hành vi khai sai của người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý Thuế. Đơn vị trả thu nhập có trách nhiệm thông báo, làm việc với cá nhân và tổng hợp, kê khai nộp đủ số thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

 

IV. QUẢN LÝ THUẾ

 

Nghị Quyết của UBTVQH về việc sửa đổi Biểu thuế bảo vệ môi trường

Ngày 27/7/2020 UBTVQH đã ban hành Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 về việc sửa đổi Biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2014/UBTVQH14 ngày 26/9/2018, cụ thể:

–   Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết 31/12/2020 (Mức thuế trước ngày 01/8/2020 là 3.000 đồng/lít).

–   Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay áp dụng từ ngày 01/01/2021 là 3.000 đồng/lít.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với các loại hàng hoá khác vẫn được giữ nguyên như Nghị quyết 579/2014/UBTVQH14, cụ thể như sau:

+   Xăng (trừ etanol): 4.000 đồng/lít.

+   Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn: 2.000 đồng/lít.

+   Dầu hỏa: 1.000 đồng/lít.

+   Than nâu, than mỡ và than đá khác: 15.000 đồng/tấn.

+   Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng: 1.000 đồng/kg…

Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020.

 

Công văn số 3001/TCT-CS ngày 28/7/2020 về chính sách thuế

Theo trình bày tại công văn số 1795/CT-TTKT ngày 6/3/2020 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Hợp đồng số 01/2016 chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Power Logics Vina và Công ty TNHH top Intercube Vina thì Công ty TNHH top Intercube Vina chỉ nhận chuyển nhượng một phần nhà xưởng và cơ sở hạ tầng trên diện tích đất 802m2 (không bao gồm máy móc thiết bị). Tại hồ sơ không nêu cụ thể về thực tế hoạt động Công ty TNHH Power Logics Vina cũng như Công ty TNHH top Intercube Vina. Do đó, đề nghị Cục Thuế làm rõ mối quan hệ về chủ sở hữu giữa hai công ty này, chức năng, ngành nghề hoạt động của các bên, hoạt động đầu tư máy móc, thiết bị thực tế của Công ty NHH top Intercube Vina để có cơ sở xác định trường hợp này là dự án hình thành từ việc chuyển đổi sở hữu hay dự án đầu tư mới theo quy định. Trường hợp nếu Công ty TNHH top Intercube Vina có nhận chuyển nhượng một phần nhà xưởng (không bao gồm máy móc thiết bị), nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Power Logics Vina thì Công ty TNHH Top Intercube Vina không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

 

Công văn số 3165/TCT-QLN ngày 06/8/2020 về không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài

Trường hợp Sumec - Văn phòng điều hành dự án điện mặt trời tại huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi là Sumec Văn phòng) thành lập để thực hiện dự án tại Đắk Nông, đã đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Đắk Nông thì Sumec Văn phòng có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với việc thực hiện dự án tại Đắk Nông. Việc Sumec Văn phòng không nắm rõ chính sách thuế dẫn đến kê khai nộp thuế không đúng quy định, phát sinh tiền chậm nộp thuế thì Sumec Văn phòng không thuộc trường hợp xem xét không tính tiền chậm nộp và miễn tiền chậm nộp.

 

Công văn số 3185/TCT-HTQT ngày 07/8/2020 về khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam

Trường hợp Công ty Seiwa Việt Nam cung cấp dịch vụ qua email, điện thoại và thực hiện trực tiếp tại kho hoặc nhà máy của Công ty Seiwa Indonesia thì việc xác định cơ sở thường trú (CSTT) cần căn cứ trên cơ sở thời gian thực tế người làm công của Công ty Seiwa Việt Nam thực hiện việc cung cấp dịch vụ tại Indonesia. Nếu người làm công của Công ty Seiwa Việt Nam thực hiện việc cung cấp dịch vụ tại Indonesia trong một giai đoạn hay nhiều giai đoạn gộp lại không quá ba tháng trong khoảng thời gian 12 tháng Công ty Seiwa Việt Nam không hình thành CSTT tại Indonesia. Do đó, Công ty Seiwa Việt Nam không phải nộp thuế tại Indonesia và số thuế đã nộp tại Indonesia (nếu có) sẽ không được khấu trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam.

 

Công văn số 3196/TCT-CS ngày 07/8/2020 về nộp tiền thuê đất theo đơn giá đất tính bằng ngoại tệ

 Pháp luật về thu tiền thuê đất quy định tiền thuê đất được nộp bằng tiền Việt Nam (VNĐ) và kể từ ngày 01/01/2006 không còn quy định về việc tính thu tiền thuê đất theo đơn giá bằng ngoại tệ ghi tại Giấy phép đầu tư đối với trường hợp được Nhà nước thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2006 mà tất cả ba loại giấy tờ là Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đều không ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất.

Trường hợp Công ty liên doanh đúc cơ khí VIDPOL được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo Quyết định số 929/QĐ-UB ngày 29/4/2003 của UBND thành phố Hải Phòng để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy đúc gang thép hợp kim công nghệ cao nhưng tất cả ba loại giấy tờ là Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành, ký kết không ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất mà chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ thì thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại khoản 4, Điều 3, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT