global auditing

Enhance your values

 

I.  THUẾ TNDN:

Ưu Đãi Thuế TNDN Đối Với Dự Án Đầu Tư Sản Xuất Sản Phẩm Công Nghiệp Hỗ Trợ

Ngày 26/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 43860/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ như sau:

–  Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mở rộng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện từ 01/01/2015 đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định thì thu nhập từ thực hiện dự án được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo) theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

–  Trường hợp dự án đầu tư mở rộng của công ty chưa áp dụng ưu đãi thuế TNDN từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì thu nhập của công ty từ dự án đầu tư mở rộng nêu trên được hưởng toàn bộ thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định kể từ kỳ tính thuế được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

–  Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

 

Chính Sách Thuế Đối Với Nhiệm Vụ Khoa Học

Ngày 05/07/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 47365/CTHN-TTHT hướng dẫn chính sách thuế và hóa đơn đối với nhiệm vụ khoa học như sau: Trường hợp thu nhập từ thực hiện hợp đồng sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn là thu nhập từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư số 151/2014/TT-BTC thì người nộp thuế được miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ trong thời gian thực hiện hợp đồng nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày bắt đầu có doanh thu từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

 

Chi Phí Khấu Hao Tài Sản Cố Định (TSCĐ) Cho Thuê Khi Tính Thuế TNDN

Ngày 26/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 43861/CTHN-TTHT hướng dẫn chi phí khấu hao TSCĐ cho thuê khi tính thuế TNDN như sau:

– Đối với phần giá trị quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Đối với phần nhà và hạ tầng: Công ty được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Chi Phí Lương Chi Trả Cho Lao Động Trong Thời Kỳ Nghỉ Luân Phiên Được Nêu Cụ Thể Trong Quy Định Của Công Ty Thì Được Tính Vào Chi Phí Hợp Lý Của Doanh Nghiệp

Ngày 20/06/2023, Cục thuế Tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn số 2914/CTNBI-TTHT hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: Trường hợp Công ty gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty có chi trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ luân phiên (đáp ứng điều kiện theo quy định của Bộ Luật Lao động) với mức chi 70-90% lương cơ bản mà khoản chi này được ghi cụ thể trong quy định của công ty thì khoản chi phí đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Công văn số 2879/TCT-CS ngày 12/7/2023 về ưu đãi thuế đối dự án ứng dụng công nghệ cao

Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN hoặc đã hưởng hết ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN, được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao thì ưu đãi về thuế TNDN của doanh nghiệp được xác định bằng mức ưu đãi áp dụng cho dự án ứng dụng công nghệ cao quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành trừ đi thời gian Công ty đã hoặc đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN trước đó (cả về thuế suất và thời gian miễn, giảm nếu có). Thời gian bắt đầu tính ưu đãi đối với dự án ứng dụng công nghệ cao (về thuế suất và thời gian miễn giảm thuế) thực hiện theo quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều1 Luật số 32/2013/QH13. Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn ápdụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

 

 

 

II.  THUẾ GTGT:

Nhận Tiền Tài Trợ Để Thực Hiện Dịch Vụ Quảng Cáo Cho Bên Tài Trợ Phải Kê Khai Tính Thuế GTGT Và Thu Nhập Doanh Nghiệp

Ngày 14/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 41474/CTHN-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế khi nhận tiền tài trợ như sau: Trường hợp nhận tiền tài trợ để thực hiện dịch vụ cho bên tài trợ như quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

 

Người Nộp Thuế Đã Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Thì Không Bị Phạt Nếu Không Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Kể Từ Ngày 1/7/2022

Ngày 09/06/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 2330/TCT-CS hướng dẫn về hóa đơn điện tử như sau: Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và cơ quan thuế đã chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, từ ngày 1/7/2022 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực thi hành thì không có cơ sở để Cục thuế lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2022 và quý II/2022 được nộp sau ngày 01/7/2022.

 

Cung Cấp Dịch Vụ Cho Doanh Nghiệp Chế Xuất Ở Ngoài Khu Chế Xuất Thì Vẫn Tính Thuế GTGT

Ngày 22/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 43260/CTHN-TTHT hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất như sau: Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa cho doanh nghiệp chế xuất nhưng dịch vụ sửa chữa được thực hiện và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan thì không thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính (Công văn được soạn trước khi Nghị định 44/2023/NĐ-CP được ban hành).

 

Thuế GTGT Đối Với Chi Nhánh Hạch Toán Độc Lập

Ngày 30/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 45056/CTHN-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế như sau: Trường hợp Công ty giao cho Chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập thực hiện một số hạng mục và chuyển chi phí thực hiện cho Chi nhánh thì Chi nhánh phải lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế theo quy định.

 

Cho Thuê Kho Bãi Cho Doanh Nghiệp Chế Xuất Không Thuộc Trường Hợp Được Áp Dụng Mức Thuế Suất GTGT 0%

Ngày 22/05/2023, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 1790/CTBNI-TTHT hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT dịch vụ cung ứng cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX) như sau: Trường hợp công ty cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi cho DNCX thì không thuộc trường hợp được áp dụng mức thuế suất 0% theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính).

 

 

 

III. THUẾ TNCN

Kê Khai Thuế TNCN Cho Người Lao Động

Ngày 30/06/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 45194/CTHN-TTHT hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động như sau: Trường hợp chi nhánh của công ty đang thực hiện khai thuế và tính thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trực tiếp ký hợp đồng, chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và thực hiện khấu trừ thuế cho người lao động làm việc tại các địa điểm kinh doanh ở tỉnh khác thì chi nhánh không thuộc đối tượng phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Chi nhánh thực hiện khai thuế và tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

 

IV. CHÍNH SÁCH THUẾ  

Hoàn Thuế Nhập Khẩu

Ngày 26/06/2023, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 3249/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu như sau: Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất, kinh doanh đã nộp thuế nhập khẩu nhưng không trực tiếp sản xuất toàn bộ hàng hóa mà giao một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật tư này cho doanh nghiệp khác thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn, sau đó nhận lại sản phẩm gia công để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thì không đáp ứng quy định về hoàn thuế nên không được hoàn thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư đưa đi gia công.

 

 

 

V. THÔNG TIN VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI

Cấu Trúc Nộp Tiền Bảo Hiểm Qua Hệ Thống Ngân Hàng

Ngày 30/6/2023, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1995/BHXH-TCKT hướng dẫn việc nộp tiền thu qua hệ thống ngân hàng. Việc quy định về cấu trúc nội dung nộp tiền nhằm giúp cơ quan BHXH đối soát, ghi nhận thông tin thanh toán nhanh chóng và chính xác để phục vụ cho việc giải quyết các quyền lợi của người tham gia được kịp thời, đúng chế độ chính sách:

–   Trường hợp đơn vị sử dụng tiện ích nộp BHXH trên Ứng dụng Mobile banking của Ngân hàng: Nhập, chọn thông tin nộp tiền.

–   Trường hợp đơn vị lập ủy nhiệm chi chuyển tiền theo các kênh khác: Cấu trúc nộp: +BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã Cơ quan BHXH+dong BHXH

Ví dụ : Công ty ABC khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN ghi

+BHXH+103+00+TZ0255Z+00101+dong BHXH

Trong đó: +BHXH+103+00+ là loại hình thu mặc định theo quy định của cơ quan BHXH; TZ0255Z là mã đơn vị của Công ty ABC; 00101 là Mã cơ quan BHXH quản lý thu đối với Công ty ABC.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT