global auditing

Enhance your values

 

I.  THUẾ TNDN:

 

Bù Trừ Lãi Lỗ Giữa Các Dự Án Đầu Tư Độc Lập Cùng Ngành Nghề, Cùng Công Ty Đăng Ký Đầu Tư

Ngày 2/5/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 1792/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế về việc chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các dự án đang hưởng ưu đãi miễn và giảm thuế TNDN như sau:

Công ty có 3 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với 3 dự án cùng có ngành nghề kinh doanh là Sản xuất sợi cỏ nhân tạo, thảm cỏ nhân tạo. Trong năm 2022, cả 3 Dự án của Công ty đều hoạt động sản xuất kinh doanh và đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư độc lập với nhau, với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của từng dự án cụ thể như sau:

– Dự án 1: Có thu nhập chịu thuế và đang áp dụng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN (đã hết thời gian hưởng ưu đãi miễn thuế);

– Dự án 2: Có thu nhập chịu thuế và đang áp dụng ưu đãi miễn thuế TNDN;

– Dự án 3: Chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phát sinh doanh thu (lỗ); số lỗ của Dự án 3 nhỏ hơn thu nhập chịu thuế của Dự án 1 và nhỏ hơn thu nhập chịu thuế của Dự án 2.

Quyết toán thuế TNDN năm 2022, Tờ khai thể hiện tổng của 3 Dự án: Dự án 1 là lãi (có thu nhập chịu thuế TNDN), Dự án 2 là lãi (có thu nhập chịu thuế TNDN), Dự án 3 là lỗ (chưa có doanh thu).

– Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) cho rằng: dự án số 3 của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN bị lỗ thì không được bù trừ vào hoạt động của các dự án được hưởng ưu đãi thuế TNDN có thu nhập (dự án số 1 và 2), mà chỉ được lựa chọn bù trừ khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh của dự án số 3 với thu nhập chịu thuế của hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của hoạt động kinh doanh.

– Cục Quản lý Giám sát chính sách thuế (Cục QLGS CST) có ý kiến cho rằng 03 dự án đầu tư của Công ty có thể xem là các hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện đồng thời để áp dụng các quy định về bù trừ, chuyển lỗ là chưa đảm bảo về cơ sở pháp lý.

Tổng cục Thuế kính chuyển nội dung vướng mắc kèm theo hồ sơ công văn tới Cục QLGS CST để tổng hợp báo cáo Bộ trả lời theo thẩm quyền.

 

Chương Trình Tích Điểm Tặng Tiền Của Cửa Hàng Được Tính Là Chi Phí Hợp Lý

Ngày 26/4/2024, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 24940/CTHN-TTHT về việc ghi nhận chi phí hợp lý đối với chương trình tích điểm tặng tiền của cửa hàng tiêu chuẩn như sau: Trường hợp Công ty phát sinh khoản chi trả thưởng bằng tiền mặt cho khách hàng khi khách hàng mua đơn hàng tích lũy với số tiền từ 150 triệu đồng thì Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

 

 

 

II.  THUẾ GTGT:

 

Được Chuyển Số Thuế GTGT Còn Được Khấu Trừ Sau Khi Chi Nhánh Chấm Dứt Hoạt Động

Ngày 15/4/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 1569/TCT-KK về việc chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ sau khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động, cụ thể như sau: Trường hợp Chi nhánh Công ty có trụ sở tại thành phố Hà Nội là đơn vị phụ thuộc của Công ty khác có trụ sở tại Tỉnh khác (sau đây gọi là Công ty mẹ) thực hiện chấm dứt hoạt động và chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết đến thời điểm chấm dứt hoạt động nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì Chi nhánh được chuyển số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết cho Công ty mẹ để Công ty mẹ tiếp tục kê khai, khấu trừ theo quy định.

 

Thuế GTGT Đối Với Hoạt Động Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Của Doanh Nghiệp Chế Xuất

Ngày 15/4/2024, Cục thuế Thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 1254/CTHPH-TTHT giải đáp chính sách thuế như sau: Trường hợp Doanh nghiệp chế xuất đã thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, nay thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất cho doanh nghiệp hoạt động không theo quy định chế xuất. Nếu hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất của Công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013 thì:

– Hoạt động chuyển nhượng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, áp dụng thuế suất thuế 10%.

– Công ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và sử dụng hóa đơn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

– Công ty thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

 

 

 

III. CHÍNH SÁCH THUẾ

 

Chính Sách Thuế Nhà Thầu Đối Với Khoản Tiền Bồi Thường Cho Nhà Thầu Nước Ngoài

Ngày 17/4/2024, Cục thuế Tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn số 1489/CTNBI-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu, cụ thể như sau:

Trường hợp năm 2024 Công ty có phát sinh hợp đồng bán hàng hóa cho Công ty là tổ chức Nước ngoài thuộc đối tượng kê khai và nộp thuế theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu. Do hàng hóa giao nhận bị lỗi hỏng, bên mua, bên bán đã có biên bản xác định giá trị thiệt hại để bồi thường thì khi chi trả tiền bồi thường cho Công ty X, Công ty phải có nghĩa vụ tính, khấu trừ và khai nộp thuế thay cho Công ty nước ngoài X, như sau:

– Đối với thuế GTGT: Khoản tiền bồi thường không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TTBTC nêu trên;

– Đối với thuế TNDN: Trường hợp Công ty X nhận được khoản tiền bồi thường nhưng khoản tiền đó không lớn hơn giá trị thiệt hại (không có thu nhập chịu thuế) thì không phải kê khai, nộp thuế TNDN

 

Hóa Đơn Chứng Từ Đối Với Trường Hợp Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Bồi Thường Cho Khách Hàng Mua Bảo Hiểm

Ngày 1/4/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 1326/TCT-CS hướng dẫn về hóa đơn chứng từ, cụ thể như sau: Đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm cung cấp hóa đơn mua hàng hóa hoặc dịch vụ sửa chữa (hóa đơn mang tên Công ty bảo hiểm hoặc mang tên khách hàng khi được Công ty bảo hiểm ủy quyền theo quy định, hoặc khách hàng xuất hóa đơn cho Công ty bảo hiểm), Công ty bảo hiểm thực hiện thanh toán cho người tham gia bảo hiểm với giá trị tương ứng theo hợp đồng thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT tương ứng với phần bồi thường bảo hiểm thanh toán theo hóa đơn GTGT; trường hợp phần bồi thường bảo hiểm do Công ty bảo hiểm thanh toán cho người tham gia bảo hiểm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

 

 

Hàng Hóa Được Miễn Thuế Nhập Khẩu Nhưng Do Thay Đổi Mục Đích Sử Dụng Phát Sinh Thuế Nhập Khẩu Thì Phải Nộp Bổ Sung Thuế GTGT Trên Số Thuế Nhập Khẩu

Ngày 12/4/2024, Tổng Cục Hải quan ban hành Công văn số 1570/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu như sau: Giá tính thuế GTGT là “giá nhập tại cửa khẩu” cộng với “thuế nhập khẩu (nếu có)”, cộng với “thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)” và cộng với “thuế bảo vệ môi trường (nếu có)”. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT trên “giá nhập tại cửa khẩu” nhưng chưa nộp thuế GTGT trên “thuế nhập khẩu” do thuế nhập khẩu được miễn khi nhập khẩu, nay do thay đổi mục đích sử dụng phát sinh số “thuế nhập khẩu” thì phải nộp thuế GTGT trên số “thuế nhập khẩu” theo đúng quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Công văn số 2127/TCT-CS ngày 20/5/2024 chính sách thuế đối với chuyểnnhượng chứng chỉ REC.

(1) Về thuế GTGT:

Về chính sách thuế GTGT đối với chứng chỉ REC, ngày 23/10/2023, Tổng cục Thuế có công văn số 4665/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Gia Lai về chính sách thuế GTGT đối với chuyển nhượng chứng chỉ REC. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định về giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội, trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng chứng chỉ REC không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ và việc chuyển nhượng này phù hợp với quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

(2) Về áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu. Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định của pháp luật nêu trên và hồ sơ, tài liệu về hoạt động chuyển nhượng chứng chỉ REC ra nước ngoài để xem xét, hướng dẫn đơn vị thực hiện. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Thuế phối hợp với đơn vị thu thập hồ sơ, tài liệu, nghiên cứu đề xuất phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

(3) Về thuế TNDN:

Căn cứ quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về thuế TNDN, về nguyên tắc trường hợp doanh
nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn. Theo đó, trường hợp năm 2023, Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Tô Na và Công ty TNHH Thủy điện Tây Nguyên có các dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện với mục tiêu xây dựng nhà máy thủy điện, sản xuất điện, đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) không thuộc thu nhập của dự án đầu tư thì khoản thu nhập này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư theo quy định.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT