global auditing

Enhance your values

 

I.  THUẾ TNDN:

 

Chi phí thu hồi và tiêu hủy các thiết bị y tế cũ nếu đáp ứng quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Ngày 21/3/2024, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 13615/CT-TTHT hướng dẫn về chi phí thu hồi và tiêu hủy các thiết bị cũ có được tính vào chi phí được trừ khi xác định TNDN, cụ thể như sau: Công ty có phát sinh khoản chi thu mua lại dòng thiết bị y tế cũ từ khách hàng về tiêu hủy nếu đáp ứng Quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Chính phủ thì khoản chi phí thu mua, tiêu hủy hàng hóa này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định.

 

Chi Phí Tiền Lương, Tiền Công Cho Các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Ngày 22/3/2024, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 14112/CTHN-TTHT hướng dẫn về các khoản chi cho thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty chi trả khoản tiền lương, tiền công và các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền có tính chất tiền lương, tiền công cho thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại khoản 2.6 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty chi trả khoản tiền lương, tiền công và các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền có tính chất tiền lương, tiền công cho thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh, khoản chi được ghi cụ thể điều kiện được hưởng, mức được hưởng tại một trong các hồ sơ như Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty…và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

                                                                                                                                 

Công văn số 1442/TCT-CS ngày 9/4/2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chuyển lỗ của chi nhánh.

Văn bản pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) và không có quy định chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc.

 

 

 

II.  THUẾ GTGT:

 

Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Cho Doanh Nghiệp Chế Xuất (DNCX) Thuê Quyền Sử Dụng Đất Gắn Với Cơ Sở Hạ Tầng

Ngày 4/4/2024, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 3123/CTHDU-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với DNCX, cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có ký hợp đồng cho DNCX thuê lại quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng, kể từ thời điểm DNCX đăng ký mục tiêu đầu tư thành lập nhà máy tại KCN cho thuê, đã nộp bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và được cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và được áp dụng quy định DNCX thì dịch vụ cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng (trong phạm vi DNCX) được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 và không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính.

 

 

 

III. CHÍNH SÁCH THUẾ

 

Nhập Khẩu Nguyên Liệu Từ Nước Ngoài, Vận Chuyển Bằng Đường Sắt Đến Ga Liên Vận Quốc Tế, Không Phải Cửa Khẩu Vẫn Phát Sinh Nghĩa Vụ Thuế Nhà Thầu

Ngày 4/4/2024, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 3122/CTHDU-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu, cụ thể như sau: Trường hợp Công ty có mua nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài vận chuyển bằng đường sắt đến Ga liên vận quốc tế là một địa điểm thuộc lãnh thổ Việt Nam, không phải cửa khẩu thì tổ chức nước ngoài có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam theo quy định.

Trường hợp tổ chức nước ngoài không đáp ứng điều kiện khai thuế tại Việt Nam thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ và kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho Nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

 

Hướng Dẫn Về Việc Lỡ Hủy Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ

Ngày 27/3/2024, Cục thuế Tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 1991/CTBGI-TTHT hướng dẫn khi doanh nghiệp lỡ hủy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:

Trường hợp Công ty đã lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nhưng do sơ xuất sau đó Công ty đã hủy phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ đã lập, thì trên hệ thống hóa đơn điện tử đã tự động xử lý và ghi nhận đúng trạng thái người nộp thuế gửi đến và không có quyền điều chỉnh trạng thái hóa đơn của người nộp thuế, khi tra cứu trên cổng của cơ quan thuế phiếu xuất kho này sẽ thể hiện thông tin là phiếu xuất kho đã hủy và không thuộc trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

Trong trường hợp Công ty lập xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mới mà hệ thống hải quan không cho phép ngày phiếu xuất kho sau ngày khai báo hải quan, thì Công ty làm văn bản giải trình nêu rõ lý do và liên hệ với Cơ quan Hải quan, phối hợp người mua hàng để thống nhất phương án giải quyết theo quy định.

 

Công văn số 1292/TCT-DNNCN ngày 29/3/2024 quy định về hóa đơn của nhà cung cấp nước ngoài

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 80/2022/CV-ĐXMB/PKT ngày 23/11/2022 của Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc đề nghị hướng dẫn vướng mắc quy định về hóa đơn của nhà cung cấp nước ngoài.….Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế TP Hà Nội đã có hướng dẫn tại Công văn số 44297/CTHN- TTHT ngày 09/09/2022, đề nghị Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc nghiên cứu hướng dẫn và thực hiện theo quy định.

 

Trích dẫn Công văn số 44297/CTHN- TTHT ngày 09/9/2022:

- Trường hợp Công ty Meta - nhà cung cấp ở nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trực tiếp tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì tổ chức mua dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc) không phải thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài.

-  Về nguyên tắc thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC.

 

Công văn số 1517/TCT-CS ngày 12/4/2024 về khấu hao tài sản cố định và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

(1) Về khấu hao đối với tài sản cố định:

- Khoản 1 Điều 9 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 quy định như sau: “Điều 9. Công nhận quyền sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp quy định tại Điều 8 của Luật này thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) đối với nhà ở đó. Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn.”

- Điểm h khoản 1 Điều 38 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

“Điều 38. Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định

1. Nguyên tắc kế toán

h) Đối với bất động sản đầu tư cho thuê hoạt động phải trích khấu hao và ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Doanh nghiệp có thể dựa vào các bất động sản chủ sở hữu sử dụng (tài sản cố định) cùng loại để ước tính thời gian trích khấu hao và xác định phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.Trường hợp bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá, doanh nghiệp không trích khấu hao mà xác định tổn thất do giảm giá trị”.

Căn cứ các quy định nêu tại công văn, trường hợp doanh nghiệp mua căn hộ chung cư để kinh doanh cho thuê, nếu không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì không đủ điều kiện tính khấu hao tài sản căn hộ chung cư vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp. Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Về thời gian, trích khấu hao tài sản cố định thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

(2) Về nộp thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

- Khoản 9 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“9. Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập”

Căn cứ các quy định nêu tại công văn, nếu doanh nghiệp có lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì phải hạch toán riêng để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 22% (từ ngày 01/01/2016 áp dụng mức thuế suất 20%), không được bù trừ với lỗ của các hoạt động sản xuất kinh doanh khác (bao gồm cả hoạt động cho thuê căn hộ chung cư).

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT