global auditing

Enhance your values

I.  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

Ưu Đãi Thuế TNDN Thuê Ngoài Gia Công

Ngày 09/02/2021, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 204/CTBNI-TTHT hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư tại khu công nghiệp và tự xác định được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn, trong quá trình sản xuất kinh doanh Công ty thuê doanh nghiệp khác gia công sản phẩm của đơn vị (các doanh nghiệp này không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư), Công ty nhập sản phẩm gia công về tiếp tục quá trình sản xuất và xuất bán thành phẩm hoàn thiện thì khoản thu nhập này phát sinh trên địa bàn ưu đãi thuế (khu công nghiệp) được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

 

Chi Phí Thất Nghiệp Không Được Tính Vào Chi Phí Cho Mục Đích Tính Thuế TNDN

Ngày 9/3/2021, Cục Thuế TP. HCM ban hành Công văn số 1276/CTTPHCM-TTHT về chính sách thuế liên quan khoản dự phòng thất nghiệp. Theo đó, quy định về trích lập dự phòng tại Thông tư 228/2009/TT-BTC và 89/2013/TT-BTC, sau này thay bằng Thông tư 48/2019/TT-BTC đều không có quy định trích lập dự phòng cho thất nghiệp. Do Khoản 2.19 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC không cho phép hạch toán chi phí đối với các các khoản trích lập dự phòng không đúng quy định nên khoản dự phòng thất nghiệp sẽ không được chấp nhận.

 

Ngày 04/02/2021 Tổng Cục Thuế Ban Hành Công Văn Số 353/TCT- Về Việc Kê Khai, Nộp Thuế TNDN Đối Với Hoạt Động Chuyển Nhượng Bất Động Sản Ngoại Tỉnh

Trước năm 2021, việc khai, nộp, quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC .

Theo đó, trường hợp Công ty có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ thì khi thu tiền, Công ty phải khai nộp thuế TNDN, theo doanh thu trừ chi phí hoặc tạm nộp 1% trên doanh thu nếu chưa tính được chi phí tương ứng của doanh thu này.

Kết thúc năm tính thuế, Công ty quyết toán lại số thuế phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS đã bàn giao. Nếu số thuế đã tạm nộp thấp hơn số quyết toán thì nộp bù phần chênh lệch tại trụ sở chính.

Kể từ năm 2021, việc khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS được thực hiện theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn.

 

Ngày 08/02/2021 Cục Thuế TP. Hà Nội Ban Hành Công Văn Số 4858/CTHN-TTHT Về Việc Xác Định Số Thuế TNDN Được Giảm Theo Nghị Định Số 114/2020/NĐ-CP

Trường hợp Công ty thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ đồng thời có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì Công ty được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

Việc giảm thuế được áp dụng cho cả những khoản được cho là "thu nhập khác" quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 (đã được sửa đổi tại Khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13).

 

Công văn số 615/TCT-CS ngày 11/3/2021 về hoạt động chuyển nhượng vốn

Trường hợp bên chuyển nhượng vốn và bên nhận chuyển nhượng vốn đều là nhà đầu tư nước ngoài không hoạt động theo Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH Cà phê Ngon là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi 02 nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn thì Công ty TNHH Cà phê Ngon có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài theo quy định.

-   Về thời điểm chuyển nhượng vốn: Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ hợp đồng chuyển nhượng vốn và tình hình thực tế để xác định thời điểm chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Cà phê Ngon theo đúng quy định.

-  Về giá chuyển nhượng: Theo công văn số 4207/CT-TTKT1 nêu trên của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thì mức giá chuyển nhượng tại Hợp đồng chuyển nhượng vốn không số ngày 02/11/2017 giữa Công ty VNHH Tư nhân Jayanti Pte.Ltd (Singapore) và Công ty TNHH CCL Products (Ấn Độ) là không phù hợp với giá thị trường. Theo đó, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk trường hợp mức giá chuyển nhượng Công ty TNHH Cà phê Ngon không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế thực hiện ấn định giá chuyển nhượng. Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định của pháp luật, hồ sơ khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm chuyển nhượng vốn, tham khảo trường hợp chuyển nhượng vốn tương tự và tình hình thực tế chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Cà phê Ngon để xác định giá chuyển nhượng theo đúng quy định.

 

Công văn số 874/TCT-CS ngày 29/3/2021 về vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tại công văn số 8017/CT-TTKT2 và tài liệu kèm theo: năm 2014 Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Phú Quang được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1 ngày 11/03/2014  bổ sung ngành nghề, kinh doanh: Cho thuê xe có động cơ, vận tải hành khách đường bộ khác, vận tải hàng hóa đường bộ. Thực tế hoạt động kinh doanh vận tải năm 2019 của Công ty sử dụng 106 xe ô tô, trong đó Công ty chỉ sử dụng 02 xe ô tô do doanh nghiệp đầu tư còn lại là xe do doanh nghiệp thuê của các tổ chức, cá nhân khác (thuê nguyên xe bao gồm cả tài xế).

Trên cơ sở tình hình thực tế của Công ty theo báo cáo của Cục Thuế nêu trên, trường hợp Công ty đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn có bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh vận tải mà không tăng vốn, không thực hiện hoạt động đầu tư mở rộng để tăng tài sản và cũng không thuộc trường hợp đầu tư nâng cấp, thay thế đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thì phần thu nhập từ ngành nghề kinh doanh vận tải không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

 

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch covid-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2021/NĐ-CP về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của DN, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2021 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và năm 2021. Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp được:

- Tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại VN thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ.

-  Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ bao gồm:

+ Ủy ban MTTQVN các cấp;

+ Cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang;

+ Cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; quỹ từ thiện, nhân đạo; …

-  Hồ sơ xác định chi phí ủng hộ, tài trợ được trừ gồm: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ hoặc văn bản, tài liệu (giấy/điện tử) xác nhận khoản chi có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận; kèm hóa đơn, chứng từ hợp pháp của khoản chi.

 

 

 

II. THUẾ GTGT

 

Áp Dụng Quy Định Cũ (Thông Tư 156/2013) Khi Khai Thuế Vãng Lai

Ngày 17/3/2021 Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 7801/CTHN-TTHT về việc kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh. Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, trước khi Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP được ban hành, việc khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện theo điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Theo đó, khi phát sinh hoạt động xây dựng, bán hàng ngoại tỉnh với giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên, Công ty phải khai nộp thuế GTGT vãng lai tại nơi xây dựng hoặc nơi bán hàng.

Tờ khai thuế GTGT vãng lai áp dụng theo mẫu 05/GTGT (ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC), nộp theo từng lần phát sinh doanh thu hoặc đăng ký nộp theo tháng.

 

 

 

 

III. THUẾ TNCN

 

Chi Phí Cách Ly Phát Sinh Trong Quá Trình Công Tác

Ngày 04/02/2021, Cục thuế tỉnh Hải Phòng ban hành Công văn số 244/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế đối với chi phí cách ly. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty cử người lao động đi công tác tại nước ngoài và Tổng Công ty cử chuyên gia nước ngoài sang công tác tại Việt Nam, theo đó phát sinh các khoản chi phí trong thời gian cách ly tại Việt Nam và nước ngoài thì những chi phí được xử lý như sau:

–   Nếu các chi phí nói trên đủ điều kiện được xác định là công tác phí theo chính sách và các quy định về đi công tác của Công ty hoặc Tổng Công ty thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

–   Nếu những khoản chi phí trên không phải là khoản công tác phí hoặc là khoản công tác phí nhưng vượt mức quy định về công tác phí của Công ty hoặc Tổng Công ty thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

 

 

Kê Khai Thuế TNCN Hàng Tháng Đối Với Văn Phòng Đại Diện

Ngày 26/2/2021, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5911/CTHN-TTHT hướng dẫn về khai thuế TNCN.  Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Văn phòng đại diện là tổ chức chi trả thu nhập, không thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT thì đơn vị thực hiện kê khai thuế TNCN theo tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

 

 

Thuế TNCN Đối Với Chi Chiết Khấu Thương Mại Cho Cá Nhân

Ngày 04/03/2021, Cục thuế tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 1130/CTHDU-TTHT về chính sách thuế TNCN. Nội dung cụ thể như sau:

Kể từ ngày 05/12/2020 (Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực), trường hợp Công ty chi trả các khoản chiết khấu thương mại cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì Công ty có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế TNCN thay cho cá nhân theo quy định.

Hồ sơ khai thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 8.4, mục 4, phụ lục I, nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

 

 

Không Phải Cấp Lại Mã Số Thuế (“MST”) Khi Chuyển Đổi Chi Nhánh Độc Lập Sang Phụ Thuộc

Ngày 1/3/2021 Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 6268/CTHN-TTHT thay thế cho Công văn số 95835/CT-TTHT ngày 2/11/2020 về việc kê khai thuế TNDN tập trung của chi nhánh.

Theo đó, Cục thuế TP. Hà Nội đã sửa đổi quan điểm về thủ tục đăng ký thuế khi Chi nhánh chuyển đổi hình thức hạch toán từ độc lập sang phụ thuộc. Chi tiết như sau: chỉ yêu cầu Chi nhánh thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế, không cần cấp lại MST mới. Trước đó, tại Công văn số 95835/CT-TTHT ngày 2/11/2020, Cục thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn theo hướng Chi nhánh phải đóng MST cũ và đăng ký lại MST mới.

 

 

Công văn số 458/TCT-DNNCN ngày 24/2/2021 về hoàn thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS là nhà ở, đất ở duy nhất

Trường hợp bà Hoàng Thị Ngọc Châu chuyển nhượng toàn bộ thửa đất tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích đất ở 975,5m2, đất trồng cây hàng năm khác 562m2 được cơ quan có thẩm quyền xác định tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản bà Châu chỉ sở hữu 01 thửa đất nêu trên theo đúng quy định pháp luật về đất đai là đất ở duy nhất thì thuộc diện miễn thuế TNCN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản đối với phần đất ở. Phần đất nông nghiệp bà Châu phải khai, nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

 

 

 

IV. QUẢN LÝ THUẾ

 

Nghị Định 18/2021/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Định 134/2016/NĐ-CP Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu

Ngày 11/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP, nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu cũng được miễn thuế nhập khẩu khi doanh nghiệp nhập khẩu có thuê gia công lại. Tuy nhiên, việc miễn thuế nhập khẩu chỉ được cho phép nếu người nhập khẩu chỉ thuê gia công lại một phần lượng nguyên liệu nhập khẩu hoặc một/một số công đoạn sản xuất, đồng thời phải tuân thủ các thủ tục hải quan liên quan.

 

 

Công văn số 855/TCT-CS ngày 26/3/2021 về giải đáp chính sách tiền thuê đất

Căn cứ quy định tại Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid - 1 9 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ:

1/ Đối với trường hợp người thuê đất được thuê diện tích sân đường, hạ tầng kỹ thuật được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án toà nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 trong năm 2020 có phát sinh tiền thuê đất phải nộp thì thuộc đối tượng giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg. Đề nghị Cục Thuế xem xét hồ sơ cụ thể xác định đối tượng ngừng sản xuất kinh doanh 1à doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp hay là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuê lại đất của doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2/ Trường hợp người thuê đất đang trong thời gian xây dựng mà dự án có thời gian xây dựng cơ bản vượt quá thời gian được miễn giảm theo Quyết định của cơ quan thuế, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (không ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch covid) thì không thuộc đối tượng áp dụng quy định giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT