global auditing

Enhance your values

 

I.  THUẾ TNDN:

 

Các Khoản Truy Thu Thuế Nhập Khẩu, Thuế Bảo Vệ Môi Trường (Không Bị Xử Phạt Về Gian Lận, Trốn Thuế) Là Chi Phí Được Trừ Khi Xác Định Thu Nhập Chịu Thuế TNDN

Ngày 20/12/2203, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 5824/TCT-CS hướng dẫn cách xác định chi phí được trừ thuế TNDN như sau: Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, các khoản truy thu thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường từ ngày 17/8/2018 đến ngày 15/8/2023 của Công ty cổ phần Mỹ Lan theo Quyết định ấn định của cơ quan hải quan (không bị xử phạt về gian lận, trốn thuế) không thuộc các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Hành Vi Không Nộp, Nộp Thiếu Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tạm Nộp Không Bị Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hành Vi Khai Thiếu Thuế

Ngày 17/01/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 230/TCT-KK về việc tiền chậm nộp thuế TNDN như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại khai quyết toán theo năm, tạm nộp thuế theo quý. Theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, người nộp thuế không có nghĩa vụ khai, nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý. Người nộp thuế phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý. Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp khai trên tờ khai quyết toán thuế năm là số tiền thuế thực nộp của người nộp thuế; hành vi không nộp, nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thiếu thuế quy định tại Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

 

 

 

II.  THUẾ GTGT:

 

Đến Hạn Thanh Toán Của Hợp Đồng, Phụ Lục Hợp Đồng Xuất Khẩu Mà Không Cung Cấp Được Chứng Từ Thanh Toán Sẽ Thu Hồi Tiền Thuế Đã Hoàn

Ngày 19/01/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 257/TCT-CS về chính sách thuế như sau: Trường hợp đến hạn thanh toán của hợp đồng, phụ lục hợp đồng xuất khẩu của Công ty mà Công ty không cung cấp được chứng từ đã thanh toán là không đảm bảo điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Cục Thuế thực hiện thu hồi số tiền thuế đã hoàn và xử lý theo đúng quy định của Luật Thuế GTGT, Luật Quản lý thuế.

 

Chính Sách Thuế GTGT Khi Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Ngày 22/01/2024, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 4267/CTHN-TTHT về chính sách thuế GTGT khi sáp nhập doanh nghiệp như sau:

Công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Trường hợp Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được hoàn thuế giá trị gia tăng khi thực hiện sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

 

 

III. CHÍNH SÁCH THUẾ

 

Công Ty Đang Trong Giai Đoạn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản, Chưa Đi Vào Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Có Phát Sinh Lãi Tiền Gửi Ngân Hàng Thì Được Bù Trừ Với Lãi Tiền Vay Nếu Các Khoản Thu Lãi Tiền Gửi Và Chi Trả Lãi Tiền Vay Này Đủ Điều Kiện Vốn Hóa

Ngày 23/01/2024, Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công văn số 169/CTVPH-TTHT hướng dẫn khoản thu lãi tiền gửi trong giai đoạn đầu tư như sau: Trường hợp dự án đầu tư mới của Công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có phát sinh khoản thu lãi tiền gửi ngân hàng thì được bù trừ giữa khoản thu lãi tiền gửi và khoản chi trả lãi tiền vay (nếu có) nếu các khoản thu lãi tiền gửi và chi trả lãi tiền vay này đủ điều kiện vốn hóa theo quy định của pháp luật về kế toán. Trường hợp khoản thu lãi tiền gửi phát sinh cao hơn khoản chi lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại Công ty ghi giảm giá trị đầu tư và không được tính vào thu nhập của hoạt động.

 

Không Tính Tiền Chậm Nộp Thuế Đối Với Hàng Hóa, Dịch Vụ Được Thanh Toán Bằng Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Nhưng Chưa Được Thanh Toán

Ngày 22/01/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 269/TCT-QLN về việc không tính tiền chậm nộp như sau: Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán thì không bị tính tiền chậm nộp tiền thuế, số tiền nợ thuế không tính tiền chậm nộp tại từng thời điểm không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Thời gian không tính tiền chậm nộp tính từ ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thanh toán cho người nộp thuế nhưng chưa thanh toán đến ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán cho người nộp thuế.

 

 

IV. THÔNG TIN VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

Ngày 15/01/2024 Bảo Hiểm Xã Hội TP. Hồ Chí Minh Ban Hành Thông Báo Số 257/TB-BHXH Về Điều Chỉnh Lãi Suất Tính Chậm Đóng, Truy Đóng BHYT, BHXH Và BHTN

Theo đó:

- Mức lãi suất áp dụng để tính lãi chậm đóng BHXH, BHTN kể từ ngày 1/1/2024 là 0,363%/tháng.

- Riêng mức lãi suất áp dụng để tính lãi chậm đóng BHYT kể từ ngày 1/1/2024 là 0,492%/tháng, thay thế mức lãi suất 0,4767%/tháng đã công bố tại Thông báo số 01/TB-BHXH ngày 02/01/2024

Thông báo này thay thế Thông báo số 01/TB-BHXH ngày 02/01/2024.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT