global auditing

Enhance your values

 

I.  THUẾ TNDN:

 

Ưu Đãi Thuế Cho Dự Án Đầu Tư Mở Rộng

Ngày 16/1/2024, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1365/CTBDU-TTHT về chính sách ưu đãi thuế TNDN như sau: Trường hợp Công ty được ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 2/9/2013 tại địa chỉ số 01-03 VSIP II-A, đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Năm 2019, Công ty đăng ký bổ sung địa điểm thực hiện dự án tại số 33 VSIP II-A, đường số 32, KCN Việt Nam – Singapore II-A, thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Nếu dự án này của Công ty đáp ứng một trong ba tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng quy định tại Khoản 4, Điều 10, Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì dự án đầu tư mở rộng này được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (miễn thuế TNDN phải nộp 02 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp theo, không được hưởng mức thuế suất ưu đãi).

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu.

Công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại để kê khai hưởng ưu đãi. Trường hợp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thi thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

 

 

 

II.  THUẾ GTGT:

 

Thuế Giá Trị Gia Tăng (Thuế “GTGT”)

Ngày 14/12/2023, Cục thuế Thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 6519/CTHPH-TTHT giải đáp chính sách thuế như sau: Trường hợp Công ty không có chức năng kinh doanh vàng, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sử dụng hóa đơn GTGT, Công ty có phát sinh hoạt động bán vàng nhẫn SJC cho các đơn vị kinh doanh vàng nhẫn (vàng được trung tâm mua về để phục vụ cho chương trình chăm sóc khách hàng, chưa sử dụng hết) thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT đối với vàng đã qua chế tác là 10%. Công ty thực hiện kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

 

Khi Bán Phiếu Quà Tặng Dịch Vụ Phòng Nghỉ, Công Ty Lập Chứng Từ Thu, Chưa Cần Lập Hóa Đơn, Khi Phiếu Quà Tặng Được Sử Dụng Mới Cần Lập Hóa Đơn

Ngày 19/12/2023, Cục thuế Thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 6593/CTHPH-TTHT về việc giải đáp chính sách thuế như sau: Trường hợp Công ty bán phiếu quà tặng dịch vụ phòng nghỉ khách sạn do công ty làm chủ đầu tư cho các đối tác để các đối tác tặng lại cho khách hàng hoặc nhân viên của họ thì khi thu tiền, Công ty lập chứng từ thu, không phải lập hóa đơn. Khi khách hàng hoặc nhân viên của bên đối tác sử dụng phiếu quà tặng để mua dịch vụ thì Công ty lập hóa đơn và kê khai thuế theo quy định.

 

 

III. CHÍNH SÁCH THUẾ

 

Doanh Nghiệp Có Nhiều Dự Án Đầu Tư Trên Cùng Địa Bàn Tỉnh Thì Phải Hạch Toán Theo Dõi Riêng; Chênh Lệch Tỷ Giá Hối Đoái Trong Giai Đoạn Đầu Tư Hình Thành Tài Sản Cố Định Được Phân Bổ Không Quá 5 Năm Sau Khi Tài Sản Cố Định Hoàn Thành Đầu Tư Đưa Vào Sử Dụng

Ngày 20/12/2022, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 17075/CTHDU-TTHT về hạch toán kế toán, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

– Trường hợp Công ty thực hiện nhiều dự án đầu tư khác nhau trên cùng địa bàn tỉnh thì Công ty chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Việc hạch toán kế toán của dự án mới Công ty phải hạch toán theo dõi riêng. Công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC để vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của đơn vị.

– Trường hợp dự án của Công ty đang trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (sau khi bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động. Trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi không tương ứng với doanh thu tỉnh thuế thì không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

 

Trường Hợp Chứng Từ Thanh Toán Qua Ngân Hàng Đối Với Hàng Xuất Khẩu Không Phù Hợp Với Số Tiền Phải Thanh Toán Như Đã Thỏa Thuận Trong Hợp Đồng Hoặc Phụ Lục Hợp Đồng Thì Cơ Sở Kinh Doanh Phải Giải Trình Rõ Lý Do Và Thực Hiện Khai Bổ Sung

Ngày 27/12/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 5967/TCT-CS về chính sách thuế như sau:

Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Trường hợp chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do và thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại. Trường hợp khai bổ sung làm thay đổi doanh thu xuất khẩu thì cơ sở kinh doanh phải thực hiện phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo doanh thu thực tế phát sinh.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT