global auditing

Enhance your values

 

GAFC cung cấp các chương trình đào tạo hoặc hợp tác với các Trường đại học, các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng nâng cao kiến thức bao gồm nhưng không giới hạn. 

 

• Kiểm toán/ Kế toán;

• Đầu tư/Tài chính (kể cả các công cụ M&A);

• Thuế/Luật kinh doanh;

• Quản trị doanh nghiệp (kể cả quản trị rủi ro);

• Tỷ giá/ Hợp đồng forex/ Xuất Nhập Khẩu;

• Các chủ đề khác theo yêu cầu của khách hàng

• Đào tạo lập báo cáo tài chính theo thông lệ quốc tế IFRS

• Đào tạo lập và chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS