Các vấn đề cần hỏi đáp

Câu hỏi 6 :

Công ty cháu bán hàng và có chính sách thưởng hỗ trợ cho khách hàng, ví dụ bán 3000 tấn thì thưởng 10 nghìn/1 tấn. như vậy chính sách trên có phải đăng ký với sở công thương về chính sách khuyến mại không? hàng tháng thì công ty có lập 1 bảng tính thưởng cho khách hàng có ký duyệt của tổng giám đốc và hạch toán thẳng vào chi phí bán hàng và bù trừ công nợ cho khách hàng mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Như vậy xin hỏi có đúng với chính sách thuế không và xin Tổng cục Thuế hướng dẫn.

Trả lời:

Về thuế GTGT: Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC), khoản 2.4, 2.5 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/02/2014 của Bộ Tài chính, khoản 3, 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế, doanh nghiệp phải lập hóa đơn đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động. Về thực hiện chương trình khuyến mại đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan quản lý về thương mại để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Về thuế TNDN: Về nguyên tắc, căn cứ quy định Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính , trường hợp doanh nghiệp có các khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và chứng từ thanh toán theo quy định là các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Câu hỏi 5:


Phân biệt các trường hợp về tiêu dùng nội bộ và luân chuyển nội bộ đối với sản phẩm hàng hoá dịch vụ?

Trả lời:
- Tiêu dùng nội bộ là: Hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh.
+ Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng tiêu dùng nội bộ thì giá tính thuế GTGT được xác định theo giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh.
- Hàng hóa luôn chuyển nội bộ là hàng hóa, dịch vụ được sử dụng tiếp trong quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở.
+ Đối với hàng hóa, dịch vụ luôn chuyển nội bộ không phải tính và nộp thuế GTGT.

Câu hỏi 4:


Phí quản lý phải nộp cấp trên, cấp trên có phải xuất hoá đơn cho cấp dưới? Tỷ lệ thu bao nhiêu thì được tính vào chi phí hợp lý?

Trả lời:
- Phí quản lý mà cấp dưới nộp lên cấp trên thì cấp trên không cần phải xuất hóa đơn. Cấp trên chỉ cần viết phiếu thu tiền.

- Tỷ lệ thu do điều lệ của công ty quy định.

Câu hỏi 3:


Các chi phí phát hành cổ phiếu nếu có phát sinh thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ không?

Trả lời:
Đối với công ty cổ phần: Chi phí phát hành cổ phiếu nếu có phát sinh thuế GTGT đầu vào thì được khấu trừ.

Câu hỏi 2:


Quy định cụ thể về chứng từ đối với tài sản đã qua sử dụng doanh nghiệp mua lại của các cá nhân, hộ gia đình không kinh doanh để đảm bảo chi phí mua tài sản đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thu?

Trả lời:
- Khi mua tài sản của cá nhân, hộ gia đình không kinh doanh, để đảm bảo chi phí mua tài sản được tính vào chi phí được trừ thì cá nhân, hộ gia đình phải đăng ký mua hóa đơn tại cơ quan thuế trực thuộc và xuất hóa đơn bán hàng cho doanh nghiệp mua tài sản.
- Trường hợp doanh nghiệp thu mua các sản phẩm nông-lâm nghiệp của các cá nhân, hộ gia đình thì cần lập bảng kê thu mua hàng hóa và yêu cầu các cá nhân hộ gia đình ký xác nhận.

Câu hỏi 1:


Theo thông tư 34/2010/TT-BTC v/v xóa nợ thuế và các khoản nộp ngân sách cần phải có điều kiện gì để được xóa nợ?

Trả lời:
Các doanh nghiệp được áp dụng xóa nợ thuế và các khoản nộp ngân sách, gồm:
- DNNN thực hiện cổ phần hoá.
- DNNN thực hiện giao, bán.
- DNNN sáp nhập vào DNNN khác.
Các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN được xoá đối với từng trường hợp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại mục II (Quy định xử lý xóa nợ thuế đối với từng trường hợp cụ thể) thông tư 34/2010.

 

Tin tức nổi bật

Đăng nhập thành viên

Liên kết Website