global auditing

Enhance your values

Ngày 24/06/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nội dung chính là nâng mức khống chế lãi vay từ 20% lên 30% đối với giao dịch liên kết; phần lãi vay bị khống chế sẽ được chuyển tiếp và xác định cho năm sau; mức lãi vay sẽ được tính cho tối đa không quá 5 năm. Cụ thể như sau:

 

1.   Đối với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2019 trở đi:

 

-      Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

-      Chi phí lãi vay không được trừ theo quy định trên được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định trên. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

 

2.  Đối với kỳ tính thuế năm 2017, 2018

 

-      Nghị định này có hiệu lực hồi tố đối với quy định mức khống chế chi phí lãi vay 30% cho kỳ tính thuế năm 2017, 2018. Cụ thể, đối với hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2017, 2018, người nộp thuế được khai bổ sung để xác định chi phí lãi vay, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng (nếu có) và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 01/01/2021.

-      Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế TNDN, tiền chậm nộp đã nộp lớn hơn số tiền thuế TNDN, tiền chậm nộp đã xác định lại thì phần chênh lệch được bù trừ với số thuế TNDN phải nộp trong năm 2020. Nếu trong năm 2020 bù trừ không hết thì được bù trừ tiếp trong các năm tiếp theo nhưng tối đa không quá 5 năm kể từ năm 2020.

-      Trường hợp cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận, quyết định xử lý, người nộp thuế đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định lại số thuế phải nộp. Cơ quan thuế xác định lại số thuế phải nộp, tiền chậm nộp tương ứng để thực hiện bù trừ phần chênh lệch theo quy định trên. Trường hợp đã xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc đang giải quyết theo trình tự khiếu nại thì không điều chỉnh lại số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Văn phòng chính : Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Văn phòng giao dịch:  Phòng12A03, Tầng 12, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao ,Q.1 ,TP.HCM

Hotline: 0918 70 85 72

Tel: (84-28) 62 998 263/64        Fax: (84-28) 62 998 267

Email: info@globalauditing.com

VIETIT